S-a reglementat interdicția înstrăinării pentru o perioadă de 2 ani, a participațiilor statului la companiile și societățile naționale și la bănci

Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică 

Având în vedere că prin Legea nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică, publicată în Monitorul Oficial cu numărul 736 din data de 13 august 2020, s-a reglementat interdicția înstrăinării pentru o perioadă de 2 ani, a participațiilor statului la companiile și societățile naționale, la bănci, precum și la orice altă societate la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota de participație deținută, suspendându-se totodata, pe o perioadă de 2 ani, orice proceduri de înstrăinare a participațiilor statului începute înainte de intrarea în vigoare a legii, fiind suspendate în mod corespunzător dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților comerciale, aprobată prin Legea nr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare, și ale Legii nr. 137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării, cu modificările și completările ulterioare, în prezent nu se pot realiza operațiuni de înstrăinare a participațiilor statului către un dobânditor care este o companie ori societate națională sau orice altă societate la care statul are calitatea de acționar,

Având în vedere interpretarea Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică conform Deciziei Curții Constituționale nr. 589/2020 referitoare la obiecţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor Legii privind unele măsuri pentru protejareaintereselor naţionale în activitatea economică, care, la pct. 51 din considerente, Curtea constată  sintagma participaţiile statului” are în sfera de cuprindere atât acţiunile şi părţilesociale, ca valori mobiliare emise de societăţi comerciale, cât şi activele, activele funcţionale sau cu caracter social, ca bunuri sau ansambluri de bunuri din patrimoniul unei societăţi care desfăşoară activităţi comerciale. (…) ”, și constatând  domeniul de aplicare a legii îngrădește în mod vădit activitatea operatorilor economici vizați în raport de ceilalți operatori economici.

Întrucât interesul statului este de a-și consolida interesele la societățile la care deține calitatea de acționar, precum și dezvoltarea acestor operatori economici în condiții de eficiență și profitabilitate, și  luând în considerarea , spreexemplu, valorificarea unor active este o măsură uzuală încadrul proceselor de reorganizare și restructurare a operatorilor economici, care nu poate fi amânată saususpendată pentru o perioadă îndelungată precum cea prevăzută de Legea nr. 173/2020,

În considerarea interesului public statuat prin adoptarea Ordonanţei Guvernului nr. 6/2019 privind instituirea unor facilităţi fiscale care permite în anumite condiții redresare unor operatori economici, a societăților și companiilornaționale, precum și altor societăți la care statul are calitatea de acționar, indiferent de cota deținută,

Identificând problemele care afectează intreg sistemul economic national precum si comportamentul economic si financiar al societăţilor cu capital de stat, considerăm ca fiind necesară menținerea unor operațiuni de transfer precum cele prevăzute la 241 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 88/1997 privind privatizarea societăților, aprobată prin Legeanr. 44/1998, cu modificările și completările ulterioare esteesențială întrucât se asigură:

 fluidizarea activităţii economice in  anumite domenii de activitate în care sunt implicaţi atât operatori economici la care statul exercită calitate de acționar cât şi operatori economici aflati sub autoritatea unităţilor administrative teritoriale;

 evitarea riscului falimentarii sau scaderii drastice a capacitatilor de productie a societatilor comerciale detinute de stat, consecinţa cea mai gravă în acest caz reprezentând-o pe de o parte cresterea somajului si pe de alta amânarea/întârzierea implementării unor proiecte de investiţii majore, cu impact social şi economic de interes general,

Întrucât, adoptarea acestor măsuri nu suportă amânare întrucât, fără posibilitatea de redresare a operatorilor economici la care statul român are calitate de acționar, consecințele vor fi negative prin acumularea de arierate, intrarea în procedura insolvenței, executarea silită a patrimoniului dar și neîncasarea de dividende,

În lipsa adoptării măsurilor propuse pe calea unei ordonanţe de urgenţă statul nu va putea evita apariția unor efecte negative în plan economic, în special, agravarea situației anumitor operatori economici la care statul deține calitatea de acționar, a unor situații de insolvență și afectarea statului prin neîncasarea veniturilor, lezarea unor sectoare de activitate, inclusiv cu consecințe în plan social.

 

în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, 

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

 

Articol unic.

Legii nr. 173/2020 privind unele măsuri pentru protejarea intereselor naționale în activitatea economică, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 736 din 13 august 2020, se modifică și se completează după cum urmează:

 

1. Articolul 1 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins:

La data intrării în vigoare a prezentei legi se interzice, pentru o perioadă de 2 ani, înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile şi societăţile naţionale, la bănci, precum şi la orice altă societate la care statul are calitatea de acţionar, indiferent de cota de capital social deţinută 

2. Articolul 2, alin (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

 Se suspendă, pentru o perioadă de 2 ani, orice operaţiuni privind înstrăinarea acțiunilor deținute de stat la companiile şi societăţile naţionale, precum şi la altesocietăţi la care statul are calitatea de acţionar, începuteanterior intrării în vigoare a prezentei legi”

 

Distribuie:

Lasă un răspuns